A+
Člani

Pridobivanje izobrazbe

Dodiplomski študij LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA (I. bolonjska stopnja)

Osnovne informacije

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

4 leta

240 ECTS

Pridobljena stopnja izobrazbe: 6/2

Pridobljen strokovni naslov: Diplomirana profesorica logopedinja – surdopedagoginja (UN) / diplomiran profesor logoped – surdopedagog (UN)

Pogoji za vpis

 • V študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili splošno maturo ali so pred 1. 6. 1995 končali katerikoli štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve pri vpisu, se upošteva splošni uspeh na maturi (60%) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40%). Oseba, ki se vpiše v študijski program mora opraviti tudi komunikacijski preizkus, kjer se preverijo morebitna govorno-jezikovna odstopanja ter neverbalna izraznost v komunikaciji.

Podiplomski študij LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA (II. bolonjska stopnja)

Osnovne informacije

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

1 leto

60 ECTS

Pridobljena stopnja izobrazbe: VII

Pridobljeni strokovni naslov: Magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike / magister profesor logopedije in surdopedagogike

Pogoji za vpis

 • Na študij se lahko vpišejo kandidati s končano prvo stopnjo študija logopedije in surdopedagogike oz. osebe, ki so zaključile študij na drugih študijskih smereh in so opravile ustrezne diferencialne izpite.

Pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja – logopedija

Osnovne informacije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

10 mesecev

Ni ECTS ovrednoteno

Brez sprememb v stopnji izobrazbe

Pridobljeni naslov: strokovni delavec na področju vzgoje in izobraževanja

Pogoji za vpis

 • Visokošolska izobrazba na področju logopedije in surdopedagogike.
 • Zaposlitev v vzgojno-izobraževalni inštituciji.

Struktura

Pripravništvo predstavlja praktično usposabljanje za delo v vzgojno-izobraževalni dejavnosti in poteka pod mentorstvom v domači ustanovi. Pripravniku se omogoči izobraževanje in usposabljanje izven vrtca oziroma šole na nekaterih posebnih področjih. V vzgojno-izobraževalni ustanovi je potrebno opraviti 840 ur dela in v navzočnosti izbranega mentorja izvesti 5 praktičnih nastopov.

 • Izbrani mentor je odgovoren za izvedbo programa pripravništva.
 • Program strokovnega izpita predpiše minister in obsega: ustavno ureditev Republike Slovenije, inštitucij Evropske unije ter predpise, ki urejajo človekove pravice ter pravice otrok; predpise, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, glede na ustanovo v kateri je kandidat zaposlen ter preizkus slovenskega knjižnega jezika oz. tujih jezikov v primeru, da je kandidat napoten iz dvojezične šole oz. vrtca iz področij jezikovnih manjšin.

Pripravništvo v zdravstveni dejavnosti – logopedija

Osnovne informacije

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

6 mesecev

Ni ECTS ovrednoteno

Brez sprememb v stopnji izobrazbe

Pridobljeni naslov: zdravstveni sodelavec na področju zdravstvene dejavnosti

Pogoji za vpis

 • Izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe II. bolonjske stopnje, oz. raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi II. bolonjske stopnje, na področju logopedije in surdopedagogike.
 • Zaposlitev v zdravstveni inštituciji.

Struktura

Pripravništvo predstavlja praktično usposabljanje za delo v zdravstveni dejavnosti in poteka pod mentorstvom v domači in gostujočih zdravstvenih ustanovah.

 • Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorja, ki je odgovoren za izvedbo programa pripravništva.
 • Program strokovnega izpita predpiše minister in obsega: strokovne vsebine poklicnega področja, prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah, osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Podiplomski študij Specializacija iz klinične logopedije

Osnovne informacije

Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani ter Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

3 leta

Ni ECTS ovrednoteno

Pridobljena stopnja izobrazbe: VIII/1

Pridobljeni strokovni naslov: Specialistka klinične logopedije / specialist klinične logopedije

Pogoji za vpis

 • Izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe II. bolonjske stopnje, oz. raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi II. bolonjske stopnje, na področju logopedije in surdopedagogike.
 • Opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti.
 • Najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju logopedske stroke po opravljenem strokovnem izpitu za logopeda v zdravstveni dejavnosti.

Struktura

Specializacija je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela izobraževanja.

 • Teoretični del izobraževanja izvaja Medicinska fakulteta v sodelovanju z Društvom logopedov Slovenije vsakih 7 let (zadnje v letu 2020/2021). Na izobraževanje se lahko vpišejo vsi zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo prvi pogoj iz prejšnjega odstavka.
 • Praktični del izobraževanja izvajajo usposobljeni mentorji v različnih zdravstvenih inštituacijah. S praktičnim usposabljanjem lahko ob predhodni odobritvi Ministrstva za zdravje začnejo kandidati, ki izpolnjujejo drugi in tretji kriterij iz prejšnjega odstavka. Enotni program kroženja se izvaja v trajanju 32 mesecev, izbirni del, namenjen poglabljanju znanj na izbranih področjih pa 4 mesece. Specializant opravlja kroženje v gostujočih ustanovah najmanj tri dni v tednu.

Prijava na e-novice