A+
Člani

Kodeks poklicne etike

Kodeks poklicne etike logopedov (v nadaljevanju kodeks) je zapis najpomembnejših načel, po katerih ravnajo logopedi pri svojem delu. Namen kodeksa je podrobnejša opredelitev obsega in vsebin etičnih načel, ki so vpeta v logopedsko stroko in logopedsko dejavnost ter pomembno vplivajo na strokovno delo in na poklicni razvoj logopedov. Še posebej je kodeks podpora logopedom v sprejemanju odločitev in ravnanju pri etičnih dilemah ter zaščita uporabnikov logopedskih storitev pred neprimernimi in škodljivimi obravnavami. Z udejanjanjem etičnih načel se krepi zavezanost logopedov k visokim standardom in kakovosti logopedskega dela, ter dviguje zaupanje javnosti do logopedske stroke.

V besedilu kodeksa se uporabljajo izrazi v moškem spolu kot nevtralna oblika za oba spola. Prav tako se v besedilu uporablja splošen izraz obravnavanec, ki se nanaša na osebo ali osebe s katerimi je logoped v poklicnem oziroma strokovnem odnosu, na primer je lahko posameznik (kot so pacient, klient, študent, uporabnik ali udeleženec) par, več oseb hkrati ali organizacije.

Logopedi so zaposleni na vseh delovnih področjih Republike Slovenije. Pri svojem znanstvenem in strokovnem delu vzpostavljajo poklicni odnos s posamezniki in skupinami na področju logopedske podpore, raziskovanja, poučevanja in drugih družbenih dejavnosti. Delo logopedov na ravni posameznika prispeva k samouresničevanju osebe, da lahko ta čim bolj samostojno in suvereno obvladuje vsa področja svojega življenja.

Poklicna etika logopedov temelji na načelih etike in morale demokratične, pravne in socialne družbe. Ta kodeks upošteva vse z ustavo in zakoni Republike Slovenije zajamčene pravice ter vse mednarodne dokumente s področja človekovih pravic, ki jih je potrdila in sprejela Republika Slovenija.

V Kodeksu poklicne etike logopedov so etična načela opredeljena v štirih poglavjih, ki si po pomembnosti sledijo: načela spoštovanja človekovih pravic, načela strokovne kompetentnosti, načela odgovornosti logopedov in načela integritete poklica. Logopedi smo pri svojem delu dolžni spoštovati poklicno identiteto logopeda, logopedsko stroko in etična načela zapisana v tem kodeksu.

1. NAČELA SPOŠTOVANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC

Spoštovanje človekovih pravic je temeljno načelo logopedske etike in osrednje vodilo logopedske obravnave z izjemo takšnih okoliščin, ki nedvomno pomenijo neposredno ogrožanje znanega ali neznanega posameznika in z upoštevanjem pravila, da so pravice posameznika ali skupine meja drugega posameznika ali skupin.

Spoštovanje človekovih pravic se v logopedski dejavnosti pri varovanju sredstev za logopedsko obravnavo pri izvajanju raziskav uveljavlja tako, da se obravnavancem zagotavlja dostojanstvo, spoštovanje, enakovrednost, enakopravnost, seznanjenost, zasebnost, zaupnost, stokovnost obravnave ter svobodno odločanje in možnost izbora.

1.1. Logoped spoštuje vse ljudi, s katerimi prihaja v poklicni odnos oziroma spoštuje dostojanstvo, osebnost, znanje, spoznanja, izkušnje in stroke vseh oseb s katerimi prihaja v stik.

1.2. Logoped pri svojem delu spoštuje in ščiti pravice obravnavanca do zasebnsti, samoodločanja in avtonomije.

1.3. Logoped pri svojem delu v največji možni meri zagotavlja obravnavancu odločanje o njem samem, vključno z odločitvijo o vzpostavitvi in o zaključku logopedske obravnave.

1.3.1. Pred logopedsko obravnavo je logoped dolžan na primeren način seznaniti obravnavanca s potrebnimi strokovnimi postopki, aktivnostmi, etičnimi dilemami, s poklicnim odnosom, z načinom varovanja osebnih podatkov, z varovanjem logopedskega poročila in z morebitnimi posledicami obravnave ter se prepričati, da je obravnavanec informacije in pojasnila razumel.

1.3.2. Logoped je v uvodnem delu obravnave dolžan v okviru seznanitve obravnavanca s potrebnimi informacijami o logopedski obravnavi slednjega seznaniti z izjemami ščitenja podatkov logopedske obravnave.

1.3.3. Za obravnavo mora logoped pridobiti soglasje obravnavanca. Pri spremembi področja ali vsebine obravnave je potrebno soglasje preveriti. Obravnavanec lahko kadarkoli med obravnavo prekliče soglasje in zahteva ponovno opredelitev vsebine obravnave.

1.3.4. Morebitno zmotno pojmovanje obravnavanca o logopedski obravnavi logoped razjasni skupaj z njim ter ves čas obravnave ohranja njegovo razumevanje in soglasje v zvezi z obravnavo.

1.3.5. V primeru kadar se cilj in izid obravnave nanašata na več obravnavancev, mora logoped pridobiti soglasje vseh neposredno in posredno vključenih obravnavancev.

1.3.6. V primeru, da ima obravnavanec zakonitega zastopnika, je logoped dolžan slednjega seznaniti s potrebnimi informacijami o obravnavi in pridobiti njegovo soglasje za logopedsko obravnavo obravnavanca, razen v primerih, ki jih kot izjemo določajo predpisi Republike Slovenije.

1.4. Logoped sme v obravnavi uporabljati samo tiste postopke in takšne aktivnosti, s katerimi je seznanil obravnavanca in je ta izjavil, da jih sprejema in z njimi soglaša.

1.5. Logoped seznani obravnavanca o možnih vrstah in načinih logopedske obravnave. Na njegovo željo ga seznani o možnih podobnih logopedskih obravnavah pri kolegih ali drugih organizacijah v javnem in zasebnem sektorju.

1.6. Logoped na noben način ne nadleguje obravnavancev (na primer: spolno nadlegovanje, izsiljevanje, siljenje, žaljenje, ustrahovanje, zavajanje in podobno).

1.7. Logoped pri svojem delu s svojim vedenjem (fizično, besedno ali nebesedno) ne ustvarja in/ali ne sodeluje pri ustvarjanju za obravnavanca zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.

1.8. Logoped zavrne sodelovanje v postopkih, ki kršijo pravne in moralne pravice drugih ljudi.

1.9. Logoped odkloni svetovanje, usposabljanje ali posredovanje podatkov nekomu, za katerega utemeljeno domneva, da bo uporabil znanje ali podatke na način, ki lahko pomeni kršenje človekovih pravic.

1.10. Logoped pri delu s posameznikom, skupini ali organizacijo vzpostavi zaupni odnos in v tem odnosu strogo spoštuje načelo poklicne skrivnosti.

1.11. Logoped opravlja delo tako, da v največji možni meri prepreči namerno ali nenamerno zlorabo logopedskih veščin ali spoznanj.

1.12. Logoped vodi o poteku logopedske obravnave dokumentacijo in je lastnik ter upravljalec le tega. Obravnavanec ima pravico do vpogleda v vsebino tistega dela dokumentacije, v katere so navedeni njegovi osebni podatki z omejitvijo vpogleda v tiste podatke, ki so opredeljen kot poklicna skrivnost.

1.13. Logoped mora kot poklicno skrivnost varovati podatke o psihičnem in zdravstvenem stanju uporabnika ter o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. Te podatke morajo kot zaupne podatke varovati tudi osebe, ki so jim ti podatki dostopni zaradi njihove narave dela.

Logoped mora kot poklicno skrivnost varovati tudi logopedski arhiv, ki vsebuje sredstva za logopedsko diagnostiko in logopedske dokumentacije.

Za vse dokumente in podatke, ki so poklicna skrivnost, mora logoped s pomočjo delodajalca zagotoviti ustrezne pogoje za shranjevanje in varovanje.

1.14. Preden logoped uporabi podatke iz dokumentacije, je dolžan obravnavanca seznaniti z namenom uporabe podatkov in pridobiti soglasje.

1.15. Logoped na zahtevo obravnavanca ali njegovega zakonitega zastopnika spremeni ali izloči iz dokumentacije podatek, ki je netočen, nepopoln ali ni v skladu z namenom logopedske obravnave ali nepopoln podatek dopolni, pri tem pa o tem v dokumentaciji naredi uradni zaznamek u navedbo na podlagi zahteve koga, kaj in kdaj je bila opravljena sprememba.

1.16. Pravico vpogleda v dokumentacijo logopedske obravnave ima ob prisotnosti logopeda obravnavanec sam ali njegov zakoniti zastopnik ter uradne pooblaščene osebe pod pogoji in na način kot ga določajo predpisi Republike Slovenije.

1.17. Logoped pozna in upošteva pravice, načela in ukrepe s katerimi se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi v integriteto človekove osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja zaradi zbiranja, obdelave, shranjevanja in posredovanja podatkov ter njihove uporabe.

1.18. Kadar logoped uporabi primere logopedske obravnave iz prakse za potrebe predavanj, delavnic, supervizije ali objave v medijih ali znanstveno stokovnih revijah, mora zagotoviti popolno anonimnost obravnavancev.

1.19. Ko logoped poroča, seznanja, pojasnjuje ali objavlja karkoli kar se nanaša na obravnavanca-e, poskrbi za smiselne omejitve podatkov, da tudi s tem zagotovi njegovo anonimnost.

1.20. Za objavo podatkov, po katerih bi bilo kakorkoli možno obravnavanca prepoznati, mora prej pridobiti njegovo soglasje.

1.21. Logoped ne sme, ne glede na soglasje obravnavanca objavljati podatkov, ki bi lahko kakorkoli škodili obravnavancu.

1.22. Logoped enakopravno in enakovredno obravnava vse ljudi, ne glede na raso, narodnost, spol, vero, politično pripadnost, spolno usmerjenost ali druge osebne okoliščine. Ne dopušča, ne opravičuje, ne prikriva, ne olajšuje in ne sodeluje pri nobeni diskriminaciji.

1.23. Logoped zavrača in preprečuje postopke in obravnave, ki diskriminirajo ljudi.

1.24. Logoped še posebno upošteva pravice in obče dobro obravnavanev pri katerih je seznanjenje in pojasnjevanje logopeda ter pridobivanje njegovega soglasja pred začetom logopedske obravnave okrnjeno iz objektivnih razlogov. (npr. zdravje obravnavanca, kronološka ali mentalna starost obravnavanca, oškodovanost jezikovnih funkcij, ki oejujejo ali onemogočajo razumevanje posameznika in podobno.

2. NAČELA STROKOVNE KOMPETENTNOSTI

Ta načela opredeljujejo etično zavest logopeda, njegovo poznavanje strokovnih pristojnosti ter omejitev teh pristojnosti, kot tudi poznavanje in omejitev logopedskih postopkov, metod in tehnik ter sprejemanje nujnosti stalnega strokovnega razvoja za poklicno delo.

Logoped si prizadeva, da pri svojem delu doseže in vzdržuje najvišjo raven strokovne kompetentnosti in se ob tem zaveda njenih omejitev. Zato opravlja samo takšno logopedsko dejavnost in pri tem uporablja samo tiste logopedske postopke, metode in tehnike, za katere je izobražen in usposobljen. V času usposabljanja pa te metode in tehnike lahko uporablja pod supervizijo mentorja.

2.1. Logoped strokovno deluje v mejah svoje izobrazbe, usposobljenosti, izkušenj, etičnih načel in pristojnosti delovnega mesta ali vloge v logopedski obravnavi.

2.2. Logoped uporablja pri svojem delu tiste logopedske postopke, metode, tehnike in sredstva za logopedsko obravnavo, ki jih je ocenila in sprejela logopedska stroka.

2.3. Strokovna zahtevnost posameznih posebnih področij logopedskega dela obvezuje logopeda, da to področje poglobljeno obvlada.

2.4. Pri izboru logopedskih postopkov, metod, tehnik in sredstev za logopedsko obravnavo je logoped neodvisen in avtonomen ter upošteva smernice in priporočila stroke na svojem delovnem področju. Logoped si prizadeva vedno izbrati najustreznejša sredstva za logopedsko obravnavo, ki ustrezajo namenu in ciljni skupini. Logoped upošteva sprejeto kategorizacijo sredstev za logopedsko obravnavo po zahtevnosti uporabe in uporablja le tista za katera je ustrezno usposobljen.

2.5. Logoped pri svojem delu opravi le tiste logopedske postopke, metode, tehnike in sredstva za logopedsko obravnavo, ki so optimalni za cilj in potek obravnave ter strokovna spoznanja.

2.6. Logoped pri svojem delu uporablja standardizirana kakovostna sredstva za logopedsko obravnavo ki ustrezajo mednarodnim standardom in smernicam.

2.7. Logoped o poteku logopedske obravnave vodi urejeno, sistematično ter vsebinsko in časovno popolno strokovno dokumentacijo ter s tem zagotavlja kakovost in preglednost strokovnega dela ter poklicnega odnosa.

2.8. Logoped svoje dodatne osebne zapise o obravnavi hrani ločeno od dokumentacije in ti zapisi niso del dokumentacije ali arhiva in niso na noben način dostopni nikomur.

2.9. Logoped v primeru zakonite zahteve ali upravičene potrebe po razkritju podatkov iz dokumentacije obravnavanca, dostop in posredovanje teh podatkov smiselno omeji in razkrije samo vsebine, ki so neposredno povezane s potrebo ali zahtevo.

2.10. Logoped lahko zavrne obravnavancu vpogled v njegovo logopedsko dokumentacijo ne glede na to, da ima pravico do vpogleda v del dokumentacije z njegovimi osebnimi podatki, kadar strokovno utemelji, da bi imel vpogled lahko škodljive posledice za obravnavanca.

2.11. Logoped sme od obveznosti popolnega ščitenja podatkov logopedske obravnave odstopiti le v izjemnih primerih in to le, kadar v obravnavi pridobi podatek, da:

  • je ogroženo življenje obravnavanca,
  • je ogroženo življenje druge osebe,
  • se izvaja nasilje in zloraba otrok,
  • obstaja utemeljena verjetnost možnosti povzročitve večje družbene materialne škode in s tem povezane splošne nevarnosti.

2.12. Logopedski dosje je del varovanega logopedskega arhiva. Ta arhiv je lahko ločeno varovan na različnih lokacijah delovnega okolja logopeda.

2.13. Varovan logopedski arhiv vsebuje dokumentacijo obravnavancev ter uporabljena in/ali neuporabljena sredstva za logopedsko diagnostiko, katerih razširjenje bi občutno škodovalo stroki, posamezniku ali družbi.

2.14. Strokovno delo obvezuje logopeda, da se stalno poklicno izpopolnjuje, se vključuje v supervizijo logopedske prakse ter udeležuje strokovnih srečanj logopedov in sorodnih strok.

2.15. Logoped prevzema in opravlja strokovno delo, kadar mu telesno in duševno zdravje dovoljuje ter omogoča poklicno zmožnost in presojo.

3. NAČELA ODGOVORNOSTI LOGOPEDA

Načela opredeljujejo odgovornosti logopeda za zagotavljanje visoke ravni strokovnega in znanstvenega dela, odgovornosti za izogibanje povzročanja škode ter odgovornosti za zagotavljanje celovitosti obravnave, odgovornosti do same obravnave, odgovornosti do obravnavancev ter odgovornosti logopeda za razreševanje etičnih dilem v poklicnem delovanju.

Logoped se zaveda svoje strokovne in poklicne odgovornosti do obravnavancev, do organizacij, kjer je zaposlen ter do skupnosti in družbe, v kateri živi.

Logoped se izogiba povzročanju škode in je za svoje poklicno delovanje v celoti odgovoren. Prav tako v največji možni meri skrbi, da njegovo strokovno delo ni zlorabljeno.

3.1 Logoped je odgovoren za strokovnost, kakovost in celovitost logopedske obravnave ter za posledice svojega poklicnega delovanja.

3.2. Logoped v poklicni dejavnosti strogo upošteva načelo poklicne skrivnosti.
Dolžnost spoštovanja tega načela velja tudi po zaključeni logopedski obravnavi.

3.3. Logoped je odgovoren, da pridobiva in sporoča obravnavancu samo tiste podatke, ki so povezani s ciljem obravnave.

3.4. V primeru, da naročilo ali delovna naloga logopeda predvideva obravnavo udeležencev, ki jih predhodno o obravnavi ne more seznaniti in od njih ne more pridobiti soglasja, logoped preveri vse možnosti, da takšne obravnave ne opravi. Če obstaja dvom o tem, da lahko obravnava udeležencem povzroči škodo, neugodje ali druge nevarnosti, logoped odkloni izvedbo takšne obravnave in/ali sodelovanje v takšni obravnavi.

3.5. V primeru, da logoped vključi v obravnavo udeležence, ki jih o obravnavi predhodno ne more seznaniti in od njih ne more pridobiti soglasja za obravnavo, je zanje osebno odgovoren. Obravnave s takšnimi udeleženci opravi le takrat, ko cilji služijo občim koristim in občemu dobru samim obravnavancem ali pomembnemu napredku človeštva. V primeru, da izvaja takšno logopedsko obravnavo, je odgovoren tudi za to, da vsi sodelavci obravnave sledijo etičnim načelom in je dolžan ščititi obravnavance pred fizičnim in psihičnim neugodjem ter pred nevarnostim in škodo, ki jih lahko povzroči obravnava in to vse do zaključka in tudi po zaključku obravnave.

3.6. Logoped je odgovoren za možne napake in zlorabe logopedskih podatkov in sredstev z logopedsko ocenjevanje, če se izkaže, da so nastale z njegovim delom in njegovimi ravnanji.

3.7. Logoped je dolžan zagotoviti, da se s sredstvi za logopedsko obravnavo ravna tako, kot z gradivi zaupne narave po predpisih o hrambi zaupnih gradiv in da so ta sredstva shranjena v varovanem logopedskem arhivu.

3.8. Sredstva za logopedsko obravnavose uporabljajo in hranijo tako, da so dostopna samo ustrezno kvalificiranim logopedom ali logopedom v procesu izobraževanja pod mentorstvom.

3.9. Logoped pri uporabi sredstev za logopedsko obravnavo spoštuje avtorske pravice, zakonodajo in dogovore o teh sredstvih, sprejete v logopedskih strokovnih krogih.

3.10. Logoped se zaveda, da z napačnim ravnanjem s sredstvi za logopedsko obravnavo (izvedbo, vrednotenje, interpretacija rezultatov) lahko povzroči nepopravljivo škodo posamezniku, stroki in družbi, zato je tudi v primeru, ko sme uporabljati določeno ustrezno kategorizirano sredstvo za logopedsko obravnavo dolžan sam presoditi ali mu njegovo teoretično in praktično znanje, razumevanje, delovne izkušnje in dodatna usposobljenost dovoljujejo kompetentno uporabo določenih sredstev za logopedsko obravnavo. V primeru dileme, presodi uporabo sredstva za logopedsko obravnavo s strokovno kompetentnim kolegom, ki to sredstvo uporablja pri poklicni dejavnosti.

3.11. Logoped s svojim strokovnim znanjem in delom ne povzroča škode obravnavancem. Posledice neizogibne škode ali nepredvidljive škodljive posledice logopedske obravnave si prizadeva čim bolj omiliti.

3.12. Logoped je odgovoren za celovito izpeljavo obravnave tudi takrat, kadar je sam iz objektivnih vzrokov ne more zaključiti. Obravnavo zagotovi v sodelovanju s kolegi ali delovno organizacijo, v kateri se je obravnava začela. Logoped, ki opravlja poklicno delo kot zasebnik, je v takšnem primeru dolžan obravnavanca napotiti h kolegu, s katerim se predhodno dogovori o možnem sprejemu obravnavanca.

3.13. Logoped ostaja odgovoren za pomoč obravnavancu tudi po končani obravnavi, če se ta ponovno obrne nanj v zadevi, povezani s prvotno obravnavo, razen če se v tem času ne spremenijo okoliščine, zaradi katerih je logoped dolžan zavrniti obravnavo (na primer zdravstveno stanje logopeda, zamenjava delovnega področja logopeda, konfliktnost vlog, prepoved opravljanja poklica logopeda) in obravnavanca napotiti k drugemu logopedu.

3.14. Kadar logoped vodi projekt, poučuje, opravlja mentorstvo ali supervizijo, je odgovoren za korektno znanstveno in strokovno delovanje vseh sodelujočih in za upoštevanje poklicnih etičnih načel.

3.15. Logoped je pozoren na etične dileme, jih prepoznava in si prizadeva te dileme razreševati v skladu z načeli tega kodeksa. Pri razreševanju etičnih dilem se posvetuje s kolegi na svojem delovnem področju in/ali se obrne po pomoč na Društvo logopedov Slovenije.

4. NAČELA INTEGRITETE POKLICA

Načela iz tega poglavja vključujejo spoštovanje logopedske stroke in poklica, poštenost in verodostojnost logopeda, odprtost in preglednost logopedske obravnave ter situacije navzkrižja interesov in neetičnega dela.

Logoped si prizadeva za celovitost logopedske znanosti in stroke ter za vzajemni razvoj teorije in praktičnih izkušenj.

V strokovnih aktivnostih je logoped pošten, pravičen in verodostojen.

4.1. Logoped razvija in ohranja visoko znanstveno in strokovno raven svoje poklicne dejavnosti in ravna častno, skladno z načeli tega kodeksa.

4.2. Logoped se mora pri svojem delu zavedati svojih osebnih in poklicnih omejitev ter omejitev svojega delovnega mesta, raziskave ali vloge v logopedski obravnavi.

4.3. Logopedi si v primeru strokovnih dilem vzajemno pomagajo.

4.4. Logoped ne vnaša svojih osebnih, ideoloških, političnih in verskih prepričanj v poklicno delo.

4.5. Logoped predstavi svojo strokovno usposobljenost, izkušnje in pristojnosti obravnavancem, sodelavcem, kolegom logopedom in širši javnosti objektivno in pošteno.

4.6. Logoped ozavešča obravnavance o možnostih in omejitvah logopedske obravnave, enako pojasni tudi varovanje podatkov.

4.7. Logoped preprečuje konflikt interesov. Zaveda se negativnih posledic, ki jih povzroča dvojni/multipli odnos, zato lahko v primeru, če presodi, da je tak odnos preveč obremenilen, predlaga svojo izključitev iz ene od delovnih vlog (npr. sočasna vloga svetovanja in odločanja).

4.8. Kadar ima logoped v obravnavi z udeležencem tudi kakšno zasebno ali družbeno vlogo, pri strokovnem delu vzdržuje poklicno vlogo in se izogiba drugim vlogam v povezavi z obravnavancem. V primeru, da takšen izogib ni možen, z nezdružljivostjo vlog seznani udeleženca in ga napoti v obravnavo h kolegu ali v drugo organizacijo.

4.9. Logoped ne izkorišča poklicnega odnosa in podatkov logopedske obravnave za ideološke in druge vrste (npr. politične, statusne) interese ali za materialne koristi na njegovi osebni ravni ali na ravni drugih združenj, katerih član je.

4.10. Logoped ne izkorišča neenakosti moči, ki izvirajo iz vlog poklicnega odnosa, med obravnavo in tudi ne po zaključeni logopedski obravnavi.

4.11. Logoped ustvarjalno prispeva k razvoju in uporabnosti stroke ter ugotovitve in spoznanja posreduje strokovni in širši javnosti.

4.12. Logoped ima do javnosti aktiven odnos in stremi za tem, da je javnost objektivno obveščena o prispevkih logopedskih spoznanj za razvoj posameznika in družbe. Pri tem se izogiba senzacionalnosti.

4.13. Logoped, ki opravlja poklicno delo kot zasebnik, je dolžan pred obravnavo seznaniti obravnavanca ali naročnika s cenami, kot so navedene v ceniku njegove dejavnosti. O morebitnih spremembah stroškov dela se sproti dogovori z obravnavancem ali naročnikom.

4.14. Logoped spoštuje predpise svojega delovnega mesta v okviru organizacije kjer dela, vključno z upoštevanjem komunikacijskih poti, administrativnih opravil, cenika storitev in po potrebi s tem seznani obravnavanca ali naročnika.

4.15. Logoped za svoje poklicno delo načeloma ne sprejema daril obravnavanca. Na posebno vztrajanje obravnavanca lahko sprejme le darilo, kadar je to skladno s predpisi Republike Slovenije.

5. UVELJAVITEV IN SPOŠTOVANJE KODEKSA POKLICNE ETIKE LOGOPEDOV

5.1. Kodeks poklicne etike logopedov je obvezen za vse logopede. Smiselno velja tudi za študente študijskih programov s področja logopedije.

5.2. Logoped se s tem kodeksom seznani v času izobraževanja v okviru študijskih procesov, supervizirane prakse in neformalnih oblik izobraževanja in preko Društva logopedov Slovenije.

5.3. Logoped je ob prepoznanem dvomu ali utemeljenem sumu kršitve tega kodeksa dolžan ukrepati in kršitelja sam opozoriti ter ga odvrniti od takšnega ravnanja. Če le-ta s kršitvij nadaljuje, skrbi za uveljavitev in spoštovanje kodeksa logoped s tem seznani Društvo logopedov Slovenije.

5.4. Za Kodeks poklicne etike logopedov skrbi Strokovni svet pri Društvu logopedov Slovenije. Strokovni svet obravnava pritožbe posameznikov, vezane na domnevne kršitve etičnih načel s strani logopedov in v funkciji svetovanja obravnava tudi dvome glede etičnega ravnanja logopedov. O etičnih dilemah obvešča logopede tudi z javnimi dogodki, publikacijami in objavami.

5.5. Sum kršitve etičnih načel iz tega kodeksa s strani logopeda obravnava Častno razsodišče pri Društvu logopedov Slovenije.

5.6. Za kršitve etičnih načel iz tega kodeksa so predvidene kazni, ki so opredeljene v aktih Častnega razsodišča pri Društvu logopedov Slovenije.

5.7. Društvo logopedov Slovenije skrbi za ozaveščanje o etičnih načelih logopedske stroke in preko različnih komunikacijskih kanalov zagotavlja dostop do vsebine kodeksa v strokovni in laični javnosti.

Prijava na e-novice