A+
Člani

Področja dela

Logopedija je veda, ki je strokovno usmerjena v govorno-jezikovno komunikacijo ter motnje požiranja.  Preučuje odstopanja na teh področjih, vzroke zanje ter možnosti in načine njihovega preprečevanja, odpravljanja in obvladovanja.

Logoped obravnava vse patologije govora in jezika, ne glede na etično pripadnost in starost posameznika. Je terapevt, ki prevzema odgovornost za preventivo, diagnostiko in terapijo komunikacijskih odstopanj ter njihovih posledic. Komunikacijo obravnava kot neločljivo celoto človekovega izražanja in razumevanja v govorjenem, pisanem in neverbalnem načinu sporazumevanja. Motnje požiranja obravnava diagnostično in terapevtsko v vseh življenjskih obdobjih.

Logopedska obravnava otrok, mladostnikov in odraslih poteka tako v logopedski ambulanti kot tudi na terenu. Logopedi se vse bolj vključujejo v preventivne dejavnosti (usposabljanje in informiranje zdravstvenega osebja, vzgojiteljev in učiteljev ter laične javnosti) ter zgodnje odkrivanje govorno-jezikovnih patologij.

Logoped prepozna morebitne motnje v komunikaciji ter jih ustrezno terapevtsko obravnava. Sodeluje z zdravnikom, družino, vzgojno izobraževalnim sistemom in širšim socialnim okoljem posameznika. Na podlagi svojih kliničnih izkušenj uporablja tehnike, ki posamezniku omogočijo optimalen način verbalne ali neverbalne komunikacije.

Logoped s svojim delovanjem prispeva k akademski, družbeni in kulturni integraciji posameznika, posledično pa k njegovi boljši kvaliteti življenja.

 

Obravnava otrok in mladostnikov
  • V centrih za sluh in govor ter vrtcih in osnovnih šolah.
  • V osnovnih šolah s prilagojenim programom.
  • V zavodih za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami.
  • V zdravstvenih domovih.
  • Na inštitutu za rehabilitacijo, v bolnišnicah in univerzitetnih klinikah.
  • V zasebni praksi.

 

 

Obravnava starostnikov in odraslih
  • V bolnišnicah in univerzitetnih klinikah.
  • V domovih za starejše.
  • V zasebni praksi.
Kdaj k logopedu?

Časovnica prikazuje povprečno starost, v kateri večina otrok določeno jezikovno spretnost obvlada. Lestvica je le orientacijska in še zdaleč ne zajema vseh veščin, ki jih otrok v določeni starosti zna. Potrebno je upoštevati, da ima vsak otrok svoj individualni tempo razvoja, ki poteka skladno s splošnim razvojem, razvojem motorike in pozornosti ter z otrokovim zanimanjem za okolico in ljudi. Namenjena je predvsem staršem in širši javnosti z namenom ozaveščanja o tem kdaj ter pravočasno obiskati logopeda.

Prijava na e-novice